Nyomtat

Mindent a lakás-takarékpénztárakról

- 2008.02.26


Előszó

A lakástakarék pénztár lakás célú betétek gy?jtésére és lakás célú hitelek kihelyezésére szakosított hitelintézet.

1. oldal

    A Magyar Országgy?lés az 1996. évi CXIII: törvényében rendelkezett a lakástakarék pénztárak jogi szabályozásáról. Ezzel a törvényi szabályozással az volt az országgy?lés célja, hogy ösztönözze a lakáscélok saját er?b?l történ? megvalósítását, el?segítse a lakásvagyon állomány meg?rzését, megteremtse a lakás-el?takarékosság zárt és elkülönült rendszerét (biztonságos keretek között), illetve az állami támogatás feltételeit.

    A kezdeti 4 lakástakarék pénztár közül fuzionálással ma kett? m?ködik. Az egyik az OTP-n belül, a másik a Fundamenta Lakástakarék Rt. személyében . Az utóbbi munkáját a Fundamenta - Személyibankár hálózat segíti, de a partnerbankok is szerepet kapnak a terjesztésben, mint pl.: HVB, FHB, Volksbank, Erste bank. (Korábban Ella bank is, újabban MKB).

 A tv. 6. §-a értelmében szerz?d? lehet:

 6. § (1) Lakás-el?takarékossági szerz?dést (a továbbiakban: szerz?dés) köthet a lakás-takarékpénztárral:

 

A lakástakarék-szerz?déshez a szerz?d?nek, illetve a szerz?dés kedvezményezettjének javára a havi megtakarítás összegéhez a betéti kamatokon túl jelent?s, 30% vissza nem térítend? támogatást nyújt az állam, melyet a számlán a megtakarítási fordulóévben írnak jóvá.

 

Err?l a támogatásról és feltételeir?l a 215/1996. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezett:

 

2. § (1) A lakás-takarékpénztár kérelem benyújtása esetén a lakás-el?takarékoskodó betétszámlája alapján meghatározza az igényelhet? állami támogatás összegét. Az állami támogatás kiszámításánál a lakás-el?takarékoskodó által az adott megtakarítási évben befizetett betétösszegeket kell figyelembe venni a jóváírt betéti kamatok és támogatások nélkül. Az állami támogatás mértékét és legnagyobb összegét az Ltv. 22. §-a és a 27. §-a határozza meg.

 

Az állami támogatás személyenként nem haladhatja meg az évi maximumot, 72000 forintot. Ennél a maximális támogatásnál a számlára kerül? havi rendszeres megtakarítás 20000 forint.

Az állami támogatás felvételére csak akkor jogosult a szerz?d?, ha a szerz?dés futamideje lejárt. A futamid? módozatonként más-más lehet, 4-8 évig terjed?en. A hosszú futamidej?, tehát 8 éves szerz?dés lejártával a megtakarítás (saját megtakarítás, 30% vissza nem térítend? állami támogatás, ezek betéti kamatai) szabad felhasználásúvá vállnak.

 

Lakáscélú felhasználás

A 4 éves szerz?dés esetén a teljes szerz?déses összeg, valamint hosszúlejáratú módozat esetén a hitelre es? rész kötelez?en lakáscélra fordítandó, melynek körét az 1996.évi CXIII. törvény 8. §-a írja le:

 8. § (1) E törvény alkalmazásában lakáscélú felhasználásnak min?sül:

a) a lakás-el?takarékoskodó, illetve ha a szerz?désben kedvezményezettet neveznek meg, a kedvezményezett

1. javára történ? lakótelek vásárlása, lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, valamint nyugdíjasházban a jogosult élete végéig fennálló bérleti, lakáshasználati jog vásárlása,

2. tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelel? jogcímen használatában lév? lakás, családi ház vagy tanyai lakóingatlan b?vítése, felújítása, korszer?sítése, helyreállítása,

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelel? jogcímen használatában lév? lakáshoz, családi házhoz vagy tanyai lakóingatlanhoz szükséges, illetve a beépítés alatt álló vagy már beépített terület lakhatóságát javító, a következ?kben felsorolt közm?vek, kommunális létesítmények saját vagy önkormányzati, közm?fejlesztési társulat által megvalósított beruházás keretében történ? kialakítása (kiépítése, szerelése) és felújítása: szilárd burkolatú út, kerítés, járda, áram-, gáz-, vízvezeték, szennyvízcsatorna, csapadékvíz-elvezet? csatorna, árok, központi f?tés, informatikai hálózati kapcsolat (telefon, kábeltelevízió, Internet-elérés);

b) a lakásszövetkezet tulajdonában vagy a tagjainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszer?sítése;

c) a társasházi lakások lakástulajdonosainak közös tulajdonában álló épületrészek felújítása és korszer?sítése;

d) az a)-c) pontban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézményt?l, vagy biztosítóintézett?l felvett kölcsön, valamint a hitelintézet által folyósított és igazolt célra felhasznált munkáltatói, illetve települési önkormányzat által nyújtott kölcsön kiváltása.

 

Nagyfokú biztonság

    A betétállomány 80%-t a lakástakarék-pénztárnak biztonságos állampapírokba kell befektetnie, betétállományának 20%-t adhatja ki ügyfeleinek áthidaló kölcsönként.

A nagyfokú biztonság további biztosítéka:

A cikk nem ért véget, lapozzon a 2. oldalra!

2. oldal

Az áthidaló kölcsön

 A szerz?d? a szerz?déses összeghez a futamid? lejárta el?tt is hozzájuthat áthidaló kölcsönként, melyet a lakástakarék-pénztár nyújt számára.
 

Áthidaló kölcsön feltételei:

Lakáskölcsön

    A futamid? lejártakor a szerz?d? ügyfél dönthet, hogy a szerz?déses összeg megtakarítási része mellé a lakáskölcsönt is igénybe veszi, mely minden esetben kizárólag lakáscélra használható fel. Összege a szerz?déses összeg és a megtakarítási összeg különbsége. A t?ke és a kamattörlesztés havonta egy összegben történik. A törlesztés havonta, a szerz?déses összeg a módozatnak megfelel?en kell törleszteni. A kölcsön kamata 2006-ig évi fix 6% és forint alapú, 2006 július 1-t?l szerz?d?knek fix 3,9% forint alapú.

    A lakástakarék-pénztár a lakáskölcsön folyósításához szükséges hitelképesség vizsgálatánál az általános szerz?dési feltételek szerint jár el. A lakástakarék-pénztár a lakáskölcsönt lakásépítés finanszírozása esetén folyósíthatja az építés el?rehaladtának megfelel?en részletekben is. A lakástakarék-pénztár az ügyfél nyilatkozata alapján teljesítheti a kifizetést harmadik személynek is, akit?l az el?takarékoskodó vásárolt lakást vagy épít?anyagot.

A lakáskölcsön alapfeltételei:

 

A lakástakarék-szerz?dés rugalmassága, mobilitása

Lakástakarék-pénztárral kötött szerz?désben az ügyfél választhat:

 Módosítási lehet?ségek

A 6. § rögzíti, hogy az általános szerz?dési feltételekben tájékoztatni kell az el?takarékoskodót, hogy az OBA biztosítása kizárólag a lakásel?takarékoskodó által teljesített betétbefizetésekre és azok szerz?désben foglalt kamataira terjed ki.

A 7. § szerint: A lakástakarék-pénztár felszámíthat számlanyitási díjat, szerz?désmódosítási díjat, szüneteltetési díjat, kezelési költséget, valamint az ügyfél által igényelt egyéb szolgáltatásai után is számíthat fel díjat, melyet díjtáblázatban közzé kell tenni.

A 8. § 3. bekezdése szerint szerz?désmódosításkor a megemelt szerz?déses összeg utáni számlanyitási díjat egy összegben kell megfizetni.

A 9. § szerint a lakásel?takarékoskodó bármikor jogosult a meghatározott törleszt? részleten kívül magasabb, rendkívüli törlesztés teljesítésére külön költség nélkül. 

A szerz?dés és a lakástakarék-kölcsön felmondása

 11 § A felmondási id? legfeljebb három hónap. A lakástakarék-pénztár ezen id? végéig köteles a betét és annak kamatainak összegét kifizetni. A lakástakarék-pénztár a szerz?dést felmondja, ha a lakásel?takarékoskodó a szerz?dés megkötését követ? 6 hónapon belül nem kezdte meg a befizetést.
 
12. § A lakástakarék-pénztár a lakáskölcsönt azonnal felmondja, ha az adós adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, illetve a lakáskölcsönt nem lakás célra használja fel. 

Az állam el?nyei

A lakás-takarékpénztár által nyújtott betétgy?jtési lehet?ség minden magyar állampolgár számára kiváló lehet?séget ad megtakarításának biztos gyarapítására. Minden családban id?vel szükségessé válik a lakásfelújítás, esetleg az utódok feln?tté válásával lakáscsere is, mely anyagi terhet nagy mértékben ki lehet váltani egy id?ben megkötött takarékszerz?déssel.

Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak nagy el?nye, hogy kortól független bárki lehet kedvezményezett, illetve, hogy állami preferáltsága miatt nem sújtja az újonnan bevezetett kamatadó. A jelent?s mérték? államkötvénybe való invesztáció miatt nem kell negatív módosítástól tartani, ezért jelenleg ez a legbiztonságosabb befektetési forma.